ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-921920 โทรสาร 053-921929 อีเมล์ cmijc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 1. ให้ที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามตารางปฏิบัติงานที่ปรึกษากฎหมาย
 2. ให้ที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามตารางปฏิบัติงานที่ปรึกษากฎหมาย (ตารางปฏิบัติงานเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559)
 3. ให้ที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามตารางปฏิบัติงานที่ปรึกษากฎหมาย (ตารางปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
 4. ให้ที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามตารางปฏิบัติงานที่ปรึกษากฎหมาย (ตารางปฏิบัติงานเดือนมกราคม - เมษายน 2560)

บทความ
  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 1. ทะเบียนประวัติผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

 2. วารสารประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 3. ตุลาคม 2559
 4. กันยายน 2559
 5. พฤศจิกายน 2559

 6. บริการเขียนคำร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ. มาตรา 44/1
 7. สิทธิของผู้เสียหาย ตาม ม.44/1

 8. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 9. ยุติคดี ยุติความรุนแรงในครอบครัว

 10. แจ้งคำสั่งศาลในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
 11. เอกสารโครงการ
 12. แบบแสดงความประสงค์ โครงการ แจ้งคำสั่งศาลในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 14. โครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว กิจกรรม : จัดตั้งศูนย์ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสายด่วนการปรึกษา เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 15. โครงการ บรรพชาสามเณรหมู่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ